Beleid

Beleid

Het Bestuur van de Honkbal en Softbalvereniging Zwijndrecht wil met dit Beleidsplan de leden haar visie op middellange termijn (2023-2027) geven. Dit Beleidsplan beperkt zich bewust tot de hoofdlijnen van het beleid. Eventuele detailuitwerkingen vinden plaats in de commissies. 

We zien – als vereniging – al een aantal jaren een heel voorzichtige ledengroei (met name bij de jeugd); een mooie weg omhoog. Vanuit die positie wordt een aantal beleidspunten geformuleerd.

Positionering

 1. Zwijndrecht dient zich verder te ontwikkelen als een vereniging die in het verzorgingsgebied Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht/Heerjansdam een zelfstandig bestaansrecht heeft (optimaal ledental 225 a 250).
 2. Zwijndrecht ziet zichzelf als een vereniging met een Breedtesport ambitie.
 3. Zwijndrecht kent een Bestuur met een integrale bestuursverantwoordelijkheid met een bijbehorende structuur qua commissies en functionarissen.
 4. Zwijndrecht is een vereniging, waarvan de spelers en coaches bij het beoefenen van hun sport zowel naar binnen de vereniging als naar buiten toe een positieve uitstraling (medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, familieleden en overige toeschouwers) hebben. “We love the game”.
 5. Zwijndrecht ziet binnen het verenigingsleven, naast de directe sportbeoefening, ook een duidelijke taak voor overige activiteiten (gericht op gezelligheid en daarmee ledenbinding).
 6. Zwijndrecht staat open voor samenwerking met andere clubs op deelgebieden. Een fusie met een andere club wordt niet nagestreefd.
 7. Zwijndrecht neemt actief deel aan beleidsdiscussies met de KNBSB, zowel nationaal als regionaal. Dit geldt ook voor de contacten met de Gemeente Zwijndrecht.
 8. Zwijndrecht kenmerkt zich als een vereniging, die een gezonde financiële huishouding heeft.

1. Een zelfstandig bestaansrecht

Het verzorgingsgebied Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht/Heerjansdam heeft met 76.000 inwoners een voldoende omvang voor een gezonde, zelfstandige vereniging. Het huidige ledental (ca. 180) wordt als iets te laag beschouwd. Gefaseerd dient binnen enkele jaren een ledental van 225 à 250 bereikt te worden. Dit om in alle onderdelen van de vereniging (jeugd, honkbal, softbal, recreanten) voor ieder lid een passend team te kunnen bieden met voldoende mogelijkheden voor doorgroei.

Gerichte acties voor ledenwerving dienen georganiseerd te worden onder directe verantwoordelijkheid van het Bestuur. Ledenwerving mag geen los onderdeel van diverse commissies zijn. De commissies zijn wel onlosmakelijk betrokken bij de uitvoering en initiëring van ledenwerfacties.

Te noemen aandachtsgebieden op dit gebied zijn:

 • Benutting capaciteit van Rotterdam United Baseball (RUB). Hierbij spreekt onze vereniging de wens uit dat er meer initiatieven en samenwerkingen vanuit RUB tot stand worden gebracht;
 • Ledenwerfacties op scholen.
 • Opkomst recreatie-honkbal en softbal (Friday Night Baseball).
 • Aanwezigheid vereniging bij grote publieksevenementen.
 • Regelmatige publicatie artikelen op social media en waar mogelijk in de lokale media.
 • Gerichte benadering van oud leden (mogelijkheid bieden om zonder grote verplichting lid te kunnen zijn en af en toe mee te doen aan een wedstrijd of een evenement).

2. Breedtesport

Binnen de KNBSB wordt qua spelniveau onderscheid gemaakt tussen Topsport en Breedtesport (Recreatiesport). Voor deze periode ziet HSV Zwijndrecht zich als een vereniging die zich richt op het niveau Breedtesport, d.w.z.:

 • Honkbal senioren: maximaal 2e klasse.
 • Damessoftbal: maximaal 2e klasse.
 • Herensoftbal: maximaal 1e klasse.

Dat betekent dat jeugdspelers, die duidelijk talent hebben om door te groeien tot het niveau van Topsport, via het daarvoor bestaande regionale mechanisme uiteindelijk Zwijndrecht zullen verlaten. De Unicorns Baseball Academy voor honkballers en voor softbalsters mogelijk de route via het RTC (Regionaal Topsport Centrum) Zuidwest Nederland.

Zwijndrecht dient structureel contacten met deze spelers te blijven onderhouden, om een terugkeer naar Zwijndrecht in een latere fase te bevorderen. Het initiatief Friday Night Baseball is daarvan een mooi voorbeeld.

Het ambitieniveau Breedtesport (recreatiesport) heeft in eerste instantie betrekking op het spelniveau van de diverse standaard teams. Wat betreft de ambities van de jeugdopleiding worden duidelijk hogere eisen gesteld, we streven naar sportieve groei van de jeugdspelers onder begeleiding van minimaal 2 ervaren trainers per team.

3. Integrale bestuursverantwoordelijkheid en commissies/functionarissen

Het bestuur van de vereniging dient te bestaan uit de gebruikelijke functies (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris), aangevuld met vertegenwoordigers uit de diverse ledengroepen (Dames- en Herensoftbal, Honkbalsenioren, Jeugd), eventueel aangevuld met een Algemeen Adjunct en een afgevaardigde van de Technische Commissie. Deze bestuursleden hebben naast hun specifieke taak ook een integrale bestuursverantwoordelijkheid (ook belangstelling voor andere bestuurstaken) en dragen dat ook uit. Voor deze bestuurssamenstelling zal geen wijziging van de statuten noodzakelijk zijn.

Het bestuur wordt gesteund door een aantal commissies:

 • Commissie Softbalsenioren
 • Commissie Honkbalsenioren
 • Commissie Jeugd
 • Technische Commissie
 • Commissie Onderhoud, Materiaal en Opstallen
 • Commissie Evenementen
 • Commissie Kantine

Gezien de “core business” van onze vereniging, de honkbal- en softbalsport, hebben de drie sportcommissies hun eigen werkplan, in lijn met de grote lijn van het Beleidsplan van het bestuur. In ieder geval dient de Commissie Jeugd overlap te hebben (in constant contact te staan) met de Technisch Commissie en een gedetailleerd meerjarenplan te hebben, waarin de technische opleiding binnen de jeugdafdeling wordt beschreven.

De niet direct in het bestuur vertegenwoordigde commissies behouden een directe link met een van de bestuursleden.

Alle commissies en functionarissen zijn qua financiën rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Penningmeester en zullen in geen geval een eigen boekhouding (potje) voeren.

Ieder lid is contributieplichtig, behalve de statutair hiervan vrijgestelden. Spelers ontvangen geen onkostenvergoeding voor het spelen van wedstrijden of het bijwonen van trainingen. Leden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen voor het trainen/coachen van andere teams. Deze onkostenvergoeding bestaat uit een korting op de contributie. Externe kader-functionarissen kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding, dit na goedkeuring van het bestuur.

4. Positieve uitstraling

De visie van het bestuur dat de leden op en rond het veld een positieve uitstraling moeten hebben, is een “ongrijpbaar” element en lastig te concretiseren. Dit zal in hoofdzaak moeten gebeuren door de eigen uitstraling c.q. het eigen gedrag van de kaderleden. “Neem de leden mee” in het juiste gedrag. In geval van grotere problemen moeten we betreffende personen daadwerkelijk aanspreken of zelfs schorsen. Dit element is ook een onderdeel van het Jeugdplan.

Het realiseren van een positieve uitstraling kan bevorderd worden door een goede communicatie met de leden. Het bestuur zal de huidige communicatie via website, nieuwsbrief en sociale media beter gaan benutten.

De door het bestuur uit te dragen positieve uitstraling zal moeten resulteren in een reactie van de leden in de vorm van een betere vervulling van de werkplicht (bardienst, scheidsrechteren, schoonmaken) en een hogere betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten (bijvoorbeeld:  deelname aan Opzoomerdag).

5. Overige activiteiten

Zwijndrecht is een vereniging, die zich wil onderscheiden door naast de reguliere trainings- en wedstrijdactiviteiten ook voor en met de leden andere opvallende activiteiten te verrichten. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook de aandacht voor oud-leden en de historie van de vereniging. Voorbeelden van activiteiten in dit verband zijn:

 • Bedrijven-softbaltoernooi.
 • Veteranentoernooi of een wedstrijd tegen oud-leden (All stars).
 • Archivering geschiedenis vereniging (incl. registratie lidmaatschappen). Aandacht voor Ereleden en Leden van Verdienste. Aandacht voor club internationals (Wall of Fame). “De kwaliteit van een organisatie kan afgemeten worden aan de wijze waarop men met het verleden omgaat”.
 • OK Trofee.
 • Gebruik sportcomplex en clubgebouw voor overige sportieve activiteiten (bijvoorbeeld: loopgroepen, darten, jeu de boules, kaarten, scholen/gymlessen etc.).
 • Jeugdmiddagen en -kampen en toernooien (landelijke Beeball-dag). Wedstrijden tegen ouders van jeugdleden.
 • Aandacht voor sponsoren en andere relaties (bijvoorbeeld: B&W, Toppies, gemeentefunctionarissen).
 • Overige festiviteiten zoals een MVP-party, nieuwjaarsreceptie, softbal marathon, enz.

Daar waar deze activiteiten een aanpassing van de accommodatie vragen, zal dit met de Commissie Onderhoud Materiaal en Opstallen worden opgenomen.

6. Samenwerking met andere clubs

Zwijndrecht staat positief tegenover samenwerking met andere honkbal- en softbalverenigingen. De clubs in de directe omgeving lenen zich daar het meest voor. Uitwisseling van gedachten en ervaringen kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Ook voor sportieve samenwerking op het gebied van het vormen van een regionaal selectieteam staat Zwijndrecht open.

De actieve deelname aan de activiteiten van Rotterdam United Baseball vormt hier een onderdeel van.

7. KNBSB

Zwijndrecht wil binnen de KNBSB een actief lid zijn, dat deelneemt aan de discussies over de honkbal- en softbalsport en zo mogelijk ook een personele bijdrage levert aan het KNBSB-kader. Evenzo dient Zwijndrecht zich actief op te stellen in beleidsdiscussies met de Gemeente Zwijndrecht.

Een expliciet punt in dit verband is het als vereniging aandacht besteden aan het landelijke probleem van het teruglopend aantal scheidsrechters.

8. Financiën

Het geheel van verenigingsactiviteiten speelt zich af binnen de mogelijkheden op financieel gebied. Zwijndrecht voert een beleid dat als uitgangspunt heeft een sluitende begroting op jaarbasis. Hieruit vloeien de volgende inzichten en acties voort:

 • Zwijndrecht streeft er naar de leden te voorzien van een comfortabele omgeving om honkbal of softbal te bedrijven. Dit door voldoende en goede spelmaterialen, een nette accommodatie, leuke activiteiten en goede begeleiding te bieden.
 • Zwijndrecht continueert het beleid van “een financieel gezonde vereniging te zijn” waarbij de afhankelijkheid van de bank minimaal dient te zijn.
 • De contributie van de leden is de belangrijkste pijler binnen de financiële huishouding. Er wordt een strikt beleid t.a.v. de contributiebetaling gehanteerd (niet betalen is niet spelen).
 • De beleidsmatige aandacht voor de inkomsten en uitgaven van de kantine wordt nadrukkelijk vergroot (Commissie Kantine).
 • Alle geldstromen binnen de vereniging lopen onder directe verantwoordelijkheid van de Penningmeester.
 • Het aantrekken van sponsoren (noodzakelijk voor een expansie van de activiteiten en het aantrekken van coaches) zal een directe bestuursaangelegenheid zijn, waarbij op ad hoc basis leden of externen ingeschakeld kunnen worden ter ondersteuning. Via deze route worden er tevens diverse activiteiten ondernomen om de financiële positie van de vereniging te verbeteren. Denk hierbij aan de Club van 50/100, de Grote Club Actie, sponsorlopen, een bedrijventoernooi en feesten.